Curs adreçat a aquelles persones que volen accedir a la formació i no disposen dels requisits acadèmics d’accés. Aquest curs prepara per a les proves lliures d’accés a aquests cicles formatius, consistent en tres parts: lingüística, social i cientificotecnològica.